SSS

Slovenská Silikátová Spoločnosť

Zjazd spoločnosti

Je najvyšším orgánom spoločnosti. Zvoláva ho výbor minimálne raz za tri roky.

Zjazd spoločnosti

  • prejednáva a schvaľuje správu o činnosti a hospodárení za uplynulé funkčné obdobie
  • prejednáva a schvaľuje správu kontrolnej komisie
  • rozhoduje o zmenách stanov, zániku spoločnosti a majetkovej likvidácii
  • volí členov výboru spoločnosti a členov KK spoločnosti

Delegáti zjazdu sú volení podľa volebného poriadku, schváleného výborom spoločnosti. V prípade potreby môže výbor spoločnosti k prejednávaniu naliehavých otázok zvolať mimoriadny zjazd spoločnosti.