SSS

Slovenská Silikátová Spoločnosť

Kontrolná komisia spoločnosti

Je kontrolným a revíznym orgánom, kontroluje dodržiavanie všeobecne platných právnych noriem, predpisov a stanov spoločnosti. Kontroluje taktiež plnenie uznesení a hospodárenie spoločnosti. Kontrolná komisia zodpovedá za svoju činnosť zjazdu spoločnosti a je nazávislá na ostatných orgánoch spoločnosti. Členovia KK majú právo zúčastňovať sa zasadnutia výboru a predsedníctva výboru spoločnosti s hlasom poradným.

Ing. Ondrej Kamoďaondrej.kamoda@tuke.sk
Ing. Dagmar Galuskovágaluskova@tnuni.sk