SSS

Slovenská Silikátová Spoločnosť

Kolektívne členstvo

Kolektívnym členom môže byť každá organizácia pôsobiaca v tuzemsku alebo v zahraničí, ktorej činnosť súvisí s činnosťou našej spoločnosti. Kolektívne členstvo je uzavierané na zmluvnom základe. Organizácia podáva prihlášku výboru spoločnosti. Kolektívne členstvo zaniká písomným oznámením výboru spoločnosti alebo zrušením organizácie, ktorá je kolektívnym členom spoločnosti.

Práva kolektívneho člena

  • požadovať od spoločnosti informácie, stanoviská, posudky, expertízy, odborné publikácie a využívať ďalšie služby a výhody
  • získavať informácie o akciách spoločnosti
  • vysielať svojich zástupcov na odborné akcie spoločnosti
  • požadovať pomoc pri riešení otázok, odborne prislúchajúcich spoločnosti
  • využívať poznatky a skúsenosti získané v rámci medzinárodnej spolupráce spoločnosti

Zoznam kolektívnych členov

Vážený pán Mgr. Michal Lóczi

vedúci oddelenia marketingu
Pezinské tehelne-Paneláreň,a.s.
Tehelná 9
902 01 Pezinok

Vážený pán Ing. Miroslav Laluštiak

generálny riaditeľ
PPC INSULATORS, a.s.
Čab 268
951 24 Nové Sady

Vážený pán Ing. Zoltán Lipták

TONDACH SLOVENSKO, s.r.o .
Železničná 53
900 31 Stupava