SSS

Slovenská Silikátová Spoločnosť

Individuálne členstvo

Individuálnym členom spoločnosti môže byť každá fyzická osoba z oblasti silikátov alebo príbuzného odboru, ktorá sa stotožňuje s poslaním a úlohami spoločnosti. Individuálne členstvo vzniká podaním prihlášky v ktorejkoľvek pobočke alebo priamo na výbore spoločnosti. Individuálne členstvo zaniká písomným oznámením člena, vylúčením alebo neplatením členských príspevkov.

Práva individuálneho člena

  • podielať sa na všetkých formách činnosti spoločnosti
  • využívať výhody, vyplývajúce z členstva v spoločnosti
  • požadovať na orgánoch spoločnosti odbornú poradensko-konzultačnú pomoc pri riešení všetkých otázok súvisiacich s jej činnosťou
  • podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti k práci spoločnosti
  • voliť a byť volený do orgánov spoločnosti

Povinnosti individuálneho člena

  • dodržiavať stanovy spoločnosti
  • platiť členský poplatok včas a v stanovenej výške
  • zodpovedne vykonávať funkcie do ktorých bol zvolený
  • presadzovať záujmy spoločnosti