SSS

Slovenská Silikátová Spoločnosť

Výbor spoločnosti

Výbor spoločnosti je najvyšším organizačným článkom našej spoločnosti v čase medzi zjazdami spoločnosti. Je tvorený zástupcami odborných skupín a odborných komisií spoločnosti. Svojou organizačnou a koordinujúcou funkciou vytvára podmienky pre odbornú spoluprácu pobočiek hlásiacich sa k spoločnosti a pre odbornú a spoločenskú sebarealizáciu členov spoločnosti. Členovia výboru volia zo svojho stredu predsedníctvo výboru a predsedu spoločnosti. Výbor zabezpečuje plnenie uznesení zjazdu spoločnosti, prejednáva a schvaľuje rozpočet a hospodárenie, prejednáva stanoviská a závery kontrolnej komisie, menuje zástupcov spoločnosti do iných orgánov. Zodpovedá za svoju činnosť zjazdu spoločnosti.

Výbor spoločnosti

Predseda

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.uachsajg@savba.sk

Podpredseda

Ing. Alexander Molnár, PhD.amingam@stonline.sk

Vedecká tajomníčka

Ing. Eva Smrčková, CSc.smrckova@chtf.stuba.sk

Tajomník pre zahraničný styk

doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD.uachlenc@savba.sk

Tajomníčka

Anna Jurováuachajur@savba.sk