SSS

Slovenská Silikátová Spoločnosť

Terminologický slovník

Anglický výrazSlovenský výrazVysvetlenie
Alumosilicate refractoriesHlinitokremičité žiaruvzdorné materiályMateriály v ktorých hlavnými oxidmi sú oxid hlinitý Al2O3 a oxid kremičitý SiO2. Triedia sa podľa EN 12475-1
Basic refractoriesBázické žiaruvzdorné materiályHlavnými zložkami sú oxid horečnatý MgO, oxid vápenatý CaO a prípadne oxid chromitý Cr2O3.Triedia sa podľa EN 12475-2
BauxiteBauxitHornina obsahuje rôzne hydráty hlinité akými sú Hydrargylit Al2O3.3H2O, bohmit a diaspor Al2O3.H2O a ďalšie minerály. V hornine sú okrem oxidov hlinitého a kremičitého prítomné oxidy železa, titánu a alkálie. Pre žiaruvzdorné účely sa bauxity vypaľujú pri 1400°C a 1600°C za vzniku kryštalických fáz korundu a mulitu.
Bending strengthPevnosť v ohybeJe to pevnosť materiálu meraná pri namáhaní definovaného(zvyčajne hranolovitého)tvaru pri ohybovej skúške(zvyčajne trojbodový resp. štorbodový ohyb).
Clay mineralsÍlové minerályHlavnou zložkou ílov sú minerály kaolinit Al2O3.SiO2.H2O, menej časté sú illit, montmorillonit prípadné sľudy. Hlavnými oxidmi v týchto mineráloch sú Al2O3 a SiO2, v menšej miere Na2O a K2O.
CorundumKorundChemický oxid hlinitý Al2O3. Je súčasťou vysokohlinitých žiaruvzdorných materiálov. Široké použitie má aj v brusnej technike vzhľadom na jeho tvrdosť i ako polodrahokam rôzneho sfarbenia.
CreepTečenieTečenie materiálu(väčšinou polykryštalického) pri namáhaní
Creep rateRýchlosť tečeniaRýchlosť tečenia materiálu(uvádza sa v percentách za sekundu).
Creep resistanceOdolnosť voči tečeniuMiera odolnosti materiálu voči tečeniu (deformácii) pri namáhaní.
Dense refractoriesHutné žiaruvzdorné materiályŽiaruvzdorné materiály vyznačujúce sa skutočnou pórovitosťou pod 45%
Fireclay chamotšamotHlinitokremičitanový žiaruvzdorný materiál obsahujúci základné zložky Al2O3 a SiO2 v rôznom pomere. Podľa EN 12475-1 sa do tejto skupiny zaraďuje päť druhov výrobkov od vysokohlinitých šamotov až po dinas.
Fireclay refractory clayÍl žiaruvzdornýHodnotí sa podľa obsahu Al2O3 (od 24% až nad 41%) vo vyžíhanom stave. Najrozšírenejším ílovým minerálom v íloch je kaolinit, menej časté sú montmorillonit, halloizit a illit, minerály s rôznym pomerom v obsahu Al2O3 a SiO2.
Ganister silicaDinasŽiaruvzdorný výrobok obsahuje najmenej 93% oxidu kremičitého , SiO2 v kryštalickej modifikácii tridymitu a cristobalitu.
Insulating refractoriesIzolačné žiaruvzdorné materiályVyznačujú sa skutočnou pórovitosťou nad 45%. Základnou zložkou izolačných žiaruvzdorných materiálov sú SiO2 a Al2O3.
Monolithic refractories castablesNetvarované žiaruvzdorné materiályJedná sa o suché alebo prevlhčené žiaruvzdorné zmesi, z ktorých sa vytvára monolitická výmurovka priamo na mieste použitia. Zaužívaný názov pre takéto materiály je žiarobetón.
MullitMullit aluminosilikátových materiálovTvorí sa vo vysokohlinitých materiáloch. Vyskytuje sa aj v prírode. Chemické zloženie je 3Al2O3.SiO2
PericlasePeriklasOxid horečnatý MgO je jedinou stabilnou modifikáciou. Patrí do skupiny látok s vysokou stálosťou pri zvýšených teplotách. Je hlavnou zložkou bázických žiaruvzdorných výrobkov.
Quartz, SilicaKremeňV prírode sa vyskytuje vo forme pieskov a kremencov v ktorých obsah SiO2 je 95 až 99%. Kryštalizuje v trigonálnej sústave. Kremence sú surovinou pri výrobe dinasu. Charakteristickou vlastnosťou kremeňa je zmena kryštalickej modifikácie pri rôznych teplotách, ktorá je spojená s objemovými zmenami.
RefractorinessŽiaruvzdornosťVlastnosť materiálu znášať vysoké teploty bez poškodenia a deformácie pri teplotách vyše 1580°C. Takýto materiál obsahuje najmä oxidy MgO, CaO, SiO2, Al2O3, ZrO2 a Cr2O3
Refractory mortarsŽiaruvzdorné maltyMalty odolávajúce teplotám nad 1580°C. Sú na báze žiaruvzdorných ílov alebo páleného magnezitu. Rozrábajú sa vodou a vodným sklom.
Shaped refractiriesTvarované žiaruvzdorné materiálySú to kusové žiaruvzdorné stavivá s presne definovanými tvarmi podľa príslušnej normy pre daný výrobok.
Special refractories Špeciálne žiaruvzdorné materiálySú zložené z menej používaných oxidických zložiek. Sú to napríklad ZrO2, SiC, C. Zaradenie udáva EN 12475-4
SpinelSpinelTvorí sa reakciou v tuhej fáze medzi oxidom horečnatým a hlinitým za vzniku MgO.Al2O3. Je základom celého radu magnéziumspinelových výrobkov. V týchto výrobkoch sa aplikuje aj spinel chromitý, chrómspinel MgO.Cr2O3 v prípade používania chrómovej rudy pri výrobe magnéziumchromitých žiaruvzdorných stavív.
StrainDeformáciaMiera (percento) deformácie materiálu pri namáhaní.
Strain - stress curveKrivka závislosti deformácie od napätiaKrivka vyjadrujúca závislosť deformácie materiálu od aplikovaného napätia.
StressNapätieNapätie vedúce k deformácii materiálu.
Stress exponentExponent napätiaExponent vyjadrujúci vzťah medzi napätím a deformáciou materiálu pri zvýšenej teplote.Podľa hodnoty napäťového koeficientu sa dá odhadnúť prevládajúci mechanizmus deformácie ( difúzia, vznik kavít a pod. )
Weibull modulusWeibullov modul ( koeficient )Weibullov modul vyjadruje smernicu priamky medzi pravdepodobnosťou prelomenia ( v log log škále ) a aplikovaným napätím. So zvyšujúcou sa smernicou ( Weibullovým modulom ) je hodnota pevnosti materiálu určená spoľahlivejšie ( rozptyl nameraných hodnôt pevnosti z väčšieho počtu meraní je nižší ).
Weibull statisticsWeibullova štatistikaŠtatistická metóda dávajúca do vzťahu pravdepodobnosť prelomenia vzorky ( najčastejšie v ohybe ) s aplikovaným napätím.
ZirconiaZirkonOxid zirkoničitý ZrO2 sa vyskytuje v dvoch kryštalických modifikáciách ktoré pri teplote 1000°C až 800°C prebiehajú vratne. Tým, že sa hustota modifikácií mení, dochádza k objemovým zmenám a možnej deštrukcii výrobkov na báze zirkonu. Zabraňuje sa tomu stabilizáciou zirkónu prísadami CaO, MgO a Y2O3 do materiálov obsahujúcich zirkon.
building limesstavebné vápnaVápna používané v stavebných konštrukciách a občianskej výstavbe
limevápnoLátka zahrnajúca fyzikálne a chemické formy, v ktorých sa môže vyskytovať CaO a/alebo MgO a/alebo hydroxidy Ca(OH)2 a Mg(OH)2