Atuality

Dávame do pozornosti mladým kolegom keramikom, že bude vydané špeciálne číslo Open Ceramics (open verzia Journal of the European Ceramic Society), kde môžu publikovať svoje výsledky mladí keramici

Dávame do pozornosti nové video o Európskej keramickej spoločnosti a možnostiach podávania JECS Trust grantov/projektov.

SILITECH - 18. 09. 2020 - NOVÝ TERMÍN

Vážení absolventi, kolegovia, priatelia, nový termín na uskutočnenie celoslovenského seminára SILITECH 2020 je stanovený na 18.9.2020. Sledujte webovú stránku oddelenia - http://tiny.cc/Silitech2020, kde sa môžete aj zaregistrovať. Tešíme sa na Vás, Eva Smrčková

Elsevier otvára open access verziu Journal of the European Ceramic Society “Open Ceramics”. Podrobnosti o novom časopise nájdete na webstránke ECerS, alebo priamo na stránke vydavateľstva Elsevier.

Aktuality

SSS

Slovenská Silikátová Spoločnosť

Slovenská Silikátová Spoločnosť

Slovenská silikátová vedecko-technická spoločnosť je nezávislá, dobrovoľná, záujmová, spoločenská organizácia inžinierov, technikov, vedcov, pedagógov, ekonómov, projektantov a ďalších pracovníkov v silikátových a príbuzných odboroch. Naša spoločnosť sídli v Bratislave, no pôsobí na území celej Slovenskej republiky.

Poslanie a ciele spoločnosti

 • Spoločnosť podporuje rozvoj silikátových odborov vo výskume, vývojovej a výrobnej základne
 • Rozvíja tvorčiu aktivitu členov, prispieva k zvyšovaniu ich odbornej úrovne, vytvára podmienky k uspokojovaniu ich odborných a spoločenských záujmov a potrieb
 • Koordinuje úsilie svojich členov pri riešení problémov silikátových odborov, vytvára podmienky pre výmenu informácií, poznatkov a skúseností, konfrontáciu názorov vo vnútroštátnom i medzinárodnom meradle
 • Obhajuje oprávnené profesionálne záujmy svojich členov
 • Spolupracuje pri zvyšovaní odbornej úrovne výučby silikátových odborov
 • Je reprezentantom voči zahraničným a medzinárodným odborným organizáciám, propaguje výsledky výskumu a silikátového priemyslu vo vzťahu k zahraničiu

K splneniu svojich cieľov spoločnosť predovšetkým

 • Poriada vedecké a pracovné konferencie, sympóziá, kongresy, semináre, prednášky diskusie, školenia, kurzy, exkurzie, zájazdy a pod.
 • Organizuje konzultačnú, poradenskú a expertnú činnosť
 • Spolupracuje s inými odbornými a vedecko-technickými spoločnosťami
 • Zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu vyplývajúcu z poslania a cieľov spoločnosti
 • Vydáva odborný časopis Silikátnik