Atuality

ZMENA- dátumu a miesta konferencie Europskej keramickej spoločnosti

Zimná škola pre mladých vedeckých pracovníkov a študentov o keramických materiáloch a sklách

Tecnargilla 2016 – výstava keramických materiálov a zariadení na ich prípravu”, 28.-30.9.2016, Rimini, Taliansko

CIMITEC 2016, Perugia, Italy_ June 5_9 2016

CIMTEC 2016, Perugia, Italy June 5-9, 2016 REGISTRATION IS NOW OPEN! Over one thousand scientific presentations are scheduled at CIMTEC 2016 to be held in Perugia, Italy, June 5-9, 2016 For more information and to register, please visit our web site where you may also download the Final Announcement including the list of all scheduled lectures and poster presentations, as well as detailed information for attendance HOT POSTER SUBMISSION A “window” for HOT POSTER (Last Minute Poster) submission has been opened to offer the opportunity until April 20 for presenting late-news results of recent research work. To submit an abstract click HERE See you in Perugia next June

Aktuality

SSS

Slovenská Silikátová Spoločnosť

Slovenská Silikátová Spoločnosť

Slovenská silikátová vedecko-technická spoločnosť je nezávislá, dobrovoľná, záujmová, spoločenská organizácia inžinierov, technikov, vedcov, pedagógov, ekonómov, projektantov a ďalších pracovníkov v silikátových a príbuzných odboroch. Naša spoločnosť sídli v Bratislave, no pôsobí na území celej Slovenskej republiky.

Poslanie a ciele spoločnosti

 • Spoločnosť podporuje rozvoj silikátových odborov vo výskume, vývojovej a výrobnej základne
 • Rozvíja tvorčiu aktivitu členov, prispieva k zvyšovaniu ich odbornej úrovne, vytvára podmienky k uspokojovaniu ich odborných a spoločenských záujmov a potrieb
 • Koordinuje úsilie svojich členov pri riešení problémov silikátových odborov, vytvára podmienky pre výmenu informácií, poznatkov a skúseností, konfrontáciu názorov vo vnútroštátnom i medzinárodnom meradle
 • Obhajuje oprávnené profesionálne záujmy svojich členov
 • Spolupracuje pri zvyšovaní odbornej úrovne výučby silikátových odborov
 • Je reprezentantom voči zahraničným a medzinárodným odborným organizáciám, propaguje výsledky výskumu a silikátového priemyslu vo vzťahu k zahraničiu

K splneniu svojich cieľov spoločnosť predovšetkým

 • Poriada vedecké a pracovné konferencie, sympóziá, kongresy, semináre, prednášky diskusie, školenia, kurzy, exkurzie, zájazdy a pod.
 • Organizuje konzultačnú, poradenskú a expertnú činnosť
 • Spolupracuje s inými odbornými a vedecko-technickými spoločnosťami
 • Zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu vyplývajúcu z poslania a cieľov spoločnosti
 • Vydáva odborný časopis Silikátnik