Atuality

Aktuality

SSS

Slovenská Silikátová Spoločnosť

Slovenská Silikátová Spoločnosť

Slovenská silikátová vedecko-technická spoločnosť je nezávislá, dobrovoľná, záujmová, spoločenská organizácia inžinierov, technikov, vedcov, pedagógov, ekonómov, projektantov a ďalších pracovníkov v silikátových a príbuzných odboroch. Naša spoločnosť sídli v Bratislave, no pôsobí na území celej Slovenskej republiky.

Poslanie a ciele spoločnosti

 • Spoločnosť podporuje rozvoj silikátových odborov vo výskume, vývojovej a výrobnej základne
 • Rozvíja tvorčiu aktivitu členov, prispieva k zvyšovaniu ich odbornej úrovne, vytvára podmienky k uspokojovaniu ich odborných a spoločenských záujmov a potrieb
 • Koordinuje úsilie svojich členov pri riešení problémov silikátových odborov, vytvára podmienky pre výmenu informácií, poznatkov a skúseností, konfrontáciu názorov vo vnútroštátnom i medzinárodnom meradle
 • Obhajuje oprávnené profesionálne záujmy svojich členov
 • Spolupracuje pri zvyšovaní odbornej úrovne výučby silikátových odborov
 • Je reprezentantom voči zahraničným a medzinárodným odborným organizáciám, propaguje výsledky výskumu a silikátového priemyslu vo vzťahu k zahraničiu

K splneniu svojich cieľov spoločnosť predovšetkým

 • Poriada vedecké a pracovné konferencie, sympóziá, kongresy, semináre, prednášky diskusie, školenia, kurzy, exkurzie, zájazdy a pod.
 • Organizuje konzultačnú, poradenskú a expertnú činnosť
 • Spolupracuje s inými odbornými a vedecko-technickými spoločnosťami
 • Zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu vyplývajúcu z poslania a cieľov spoločnosti
 • Vydáva odborný časopis Silikátnik